Home / Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

I. IDENTITEIT – ATOMA WEBSHOP

I.1.
ATOMA BVBA – hierna ATOMA – is een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1700 DILBEEK, ingeschreven in de Kruistpuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0403 523 859 en BTW-nummer BE 0403 523 859. U kan contact opnemen met ATOMA per email: info@atoma.be.

I.2.
ATOMA WEBSHOP is de webshop waarop ATOMA producten aanbiedt via het internet.

II. TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ATOMA

II.1.
Voorliggende Algemene Voorwaarden van ATOMA zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en contracten die geplaatst worden en/of afgesloten via de ATOMA WEBSHOP. ATOMA weigert de toepassing van alle andere algemene voorwaarden, zoals deze die door de klant zouden worden voorgesteld. Wijzigingen ten opzichte van deze Algemene Voorwaarden zijn enkel mogelijk mits schriftelijk akkoord van ATOMA.

II.2.
Door het bestellen van een product van ATOMA aanvaardt de klant onvoorwaardelijk de Algemene Voorwaarden van ATOMA, van toepassing op het moment van de bestelling. De Algemene Voorwaarden blijven beschikbaar online en de klant kan een kopie printen. ATOMA bewaart uw bestelling en contract en informeert u met betrekking tot de details van uw bestelling eveneens per email.

II.3.
Door het gebruik van de website en/of het bestellen van een product, aanvaardt de klant tevens het privacy-beleid en het cookies-beleid, zoals meer in detail uiteen gezet op de website.

III. AANKOPEN VIA DE ATOMA WEBSHOP

III.1.
Bestellingen op de ATOMA WEBSHOP kunnen enkel geplaatst worden door rechtspersonen of natuurlijke personen die meerderjarig zijn. ATOMA kan bewijs van meerderjarigheid vragen en, bij gebreke van het voorleggen van bewijs binnen een redelijke termijn, kan de bestelling geannuleerd worden.

III.2.
Om een bestelling te plaatsen, zal de klant de instructies volgen op de ATOMA WEBSHOP-website. Een bestelling van de klant wordt slechts een overeenkomst op het moment van bevestiging van de bestelling door ATOMA.

III.3.
De klant verbindt zich ertoe correcte informatie te bezorgen aan ATOMA en ATOMA te informeren van eventuele wijzigingen.

III.4.
De totale aankoopprijs wordt vermeld op de bestel-pagina na het kiezen van de goederen. Deze totale aankoopprijs omvat alle kosten en taksen. Deze totaalprijs moet door ATOMA bevestigd worden alvorens ATOMA de bestelling kan aanvaarden. Indien de prijs zou wijzigen voorafgaandelijk aan de bevestiging van de bestelling door ATOMA, zal ATOMA de klant vragen of hij een bestelling wenst te plaatsen aan de gewijzigde prijs.

III.5.
De klant zal zijn aankoop volledig betalen op het moment van bestelling. Hiertoe zal de klant ATOMA de gegevens bezorgen van zijn krediet- of debetkaart (uitgegeven voor een krediet- of debetkaart uitgever aanvaard door ATOMA). Zolang ATOMA niet beschikt over deze gegevens, kan ATOMA de bestelling niet behandelen noch een overeenkomst afsluiten met de klant.

III.6.
De webshop is beschikbaar in de volgende landen: België, Bulgarije, Denemarken (excl. Groenland), Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (enkel vasteland), Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje (enkel vasteland), Tsjechië, Zweden. Contacteer ons per e-mail op info@atoma.be indien u vanuit andere landen wilt bestellen.

IV. CONTRACTVORMING EN FACTURATIE

IV.1.
De overeenkomst met ATOMA ontstaat slechts na de aanvaarding van de bestelling door ATOMA, waarbij de aanvaarding enkel kan plaatsvinden na betaling.
Enkel een uitdrukkelijke bevestiging van aanvaarding van bestelling doet de overeenkomst ontstaan. ATOMA kan de bestelling van de klant weigeren, om welke reden ook, zoals bijvoorbeeld de niet-beschikbaarheid van de bestelde producten.

IV.2.
Ingeval van niet-aanvaarding van de bestelling, zal ATOMA onmiddellijk elke reeds ontvangen betaling terugstorten.

IV.3.
Na aanvaarding van de bestelling, kan ATOMA een elektronische factuur overmaken aan de klant, onverminderd de verplichting van de klant tot voorafgaandelijke betaling. Indien de klant een papieren factuur wenst, kan hij dit vragen aan ATOMA.

IV.4.
Indien een bestelling werd aanvaard, maar geen betaling werd ontvangen, heeft ATOMA het recht om, naast de betaling, interest te vorderen wegens laattijdige betaling, tegen de wettelijke interestvoet vanaf de eerste aanmaning. ATOMA mag eveneens een schadevergoeding aanrekenen voor de administratiekosten van 10 % op het openstaande bedrag van de overeengekomen prijs, met een minimum van 30 EUR, behoudens bewijs van grotere schade.
Indien een bestelling werd aanvaard, maar geen betaling werd ontvangen, heeft ATOMA eveneens het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te beschouwen als ontbonden ten nadele van de klant. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst mag ATOMA een schadevergoeding aanrekenen van 30 % van de overeengekomen prijs, behoudens bewijs van grotere schade.

V. LEVERNG

V.1.
ATOMA doet haar best om te leveren conform de aanvaarde bestelling en dit op het adres dat de klant aangeeft op het moment van plaatsen van de bestelling. Het kan evenwel onmogelijk zijn voor ATOMA om op bepaalde plaatsen te leveren. In dat geval contacteert ATOMA de klant en wordt de bestelling geannuleerd of wordt een ander adres overeengekomen.

V.2.
ATOMA probeert te leveren conform de aanvaarde bestelling en dit binnen de tijd aangegeven in de bestelling. ATOMA kan niet waarborgen dat de bestelling binnen die tijd kan worden geleverd, maar wél dat de levering zal plaatsvinden binnen de 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

V.3.
ATOMA tracht de klant te informeren indien de geschatte leveringsdatum niet kan worden gerespecteerd.

V.4.
ATOMA levert enkel in standaardverpakkingen. Speciale eisen van de klant daaromtrent kunnen niet worden ingewilligd, behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke bevestiging door ATOMA, met opgave van de bijkomende kosten voor de klant.

V.5.
Alle risico’s op de goederen gaan over op de klant vanaf de levering. De eigendom van de goederen gaat slechts over na integrale betaling van de prijs.

V.6.
De klant bevestigt zijn aanwezigheid bij de levering van de goederen op het tijdstip, op redelijke wijze gepreciseerd door ATOMA.
Indien de klant niet aanwezig is voor ontvangst, zal ATOMA een bericht nalaten, met instructies over ofwel een nieuwe aanbieding ofwel het afhalen bij de vervoerder. De levering kan ook gebeuren bij een buur of op een veilige plaats.

V.7.
Vertraging in aflevering door de onredelijke weigering van de klant om de levering te aanvaarden of wanneer de klant de levering niet in ontvangst neemt of afhaalt bij de vervoerder (binnen de twee weken na de eerste poging), heeft ATOMA het recht om, onverminderd elke andere herstelmogelijkheid:
– de kosten voor opslag en/of aanbieding bij de klant aan te rekenen en/of;
– de overeenkomst als ontbonden te beschouwen ten nadele van de klant. In die hypothese zal ATOMA het reeds betaalde bedrag terugstorten, verminderd met de voornoemde kosten alsook een schadevergoeding van 30 % van de overeengekomen prijs, met een minimum van 30,00 EUR, behoudens bewijs van grotere schade.

V.8.

Bij de levering dient de klant de verpakking grondig te controleren. Indien de verpakking beschadigd is moet dit aan de transporteur gemeld worden bij ontvangst en vermeld worden op het ontvangstbewijs. Indien dit niet gebeurt zullen beschadigingen, opgelopen tijdens het transport, niet kunnen worden vergoed. Deze goederen kunnen dan ook niet worden teruggenomen.

VI. GEBREKKIGE PRODUCTEN/NIET-CONFORME PRODUCTEN

VI.1.
Indien de klant vaststelt dat de producten gebrekkig zijn of niet-conform, zal hij dit melden binnen de zeven kalenderdagen na de dag waarop het gebrek/de niet-conformiteit aan het licht is gekomen. Enkel geschreven klachten gericht aan ATOMA (per email of aangetekend schrijven): info@atoma.be of ATOMA Klantendienst, Itterbeeksebaan 71, 1700 Dilbeek worden aanvaard.
In die hypothese zal hij de producten in de bestaande toestand bewaren, zodat deze kunnen worden onderzocht door ATOMA binnen een redelijke termijn. ATOMA zal proberen zo snel als mogelijk een oplossing te vinden.

VI.2.
Indien de klant vraagt om het product te herstellen, vervangen of terug te betalen, dient ATOMA daaraan geen gevolg te geven indien blijkt dat:
– het product werd gebruikt op een wijze strijdig met de instructies;
– het product werd misbruikt, verwaarloosd, niet verzorgd; gebruikt in abnormale omstandigheden, …;
– het product het voorwerp uitmaakte van een accident of een poging tot wijziging of herstel.

VII. RECHT OP HERROEPING

VII.1. De klant die beantwoordt aan de definitie van consument volgens het Belgisch Wetboek Economisch Recht beschikt over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen.
Deze herroepingstermijn van 14 dagen verstrijkt, voor verkoopovereenkomsten, de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt.
De klant is op de hoogte dat dit recht van herroeping niet kan worden ingeroepen in ondermeer volgende situaties:
de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

VII.2.
Ingeval van herroeping mogen enkel de kosten gepreciseerd in artikel VI.50. par 1 en VI.51 van het Wetboek Economische Recht van de klant worden gevorderd.
ATOMA vergoedt alle kosten van de klant ontvangen betalingen, inclusief, desgevallend, de leveringskosten, onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop ATOMA wordt geïnformeerd van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen.
ATOMA verricht de terugbetaling als bedoeld in het voorgaande lid onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de klant tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de klant als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten mag hebben.
Indien evenwel de klant koos voor een andere wijze van levering dan de door ATOMA aangeboden goedkoopste standaardlevering, worden deze kosten niet terugbetaald.
Tenzij ATOMA aanbood om de goederen zelf af te halen, mag ATOMA, voor wat betreft verkoopovereenkomsten, wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
De klant draagt wél de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.
De klant is tevens aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder ging dan de behandeling nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
De klant kan in geen enkel ander opzicht aansprakelijk worden gesteld ingevolge de uitoefening van zijn herroepingsrecht.

VII.3.
De klant dient, voor het verstrijken van de herroepingstermijn ATOMA op de hoogte te stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
Daartoe kan de klant: 1° gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, opgenomen in bijlage 2 bij het boek VI van het Wetboek economisch recht, of 2° een andere ondubbelzinnige verklaring afgeven waarin hij verklaart de overeenkomst te herroepen. De onderneming kan, naast deze mogelijkheden, de klant de mogelijkheid bieden het modelformulier voor herroeping opgenomen in voornoemde bijlage 2, of een andere ondubbelzinnige verklaring op de website van de onderneming elektronisch in te vullen en toe te zenden. In deze gevallen deelt de onderneming de klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager de bevestiging van de ontvangst van de herroeping mee.
De termijn om te herroepen wordt geacht te zijn gerespecteerd indien de klant de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat deze termijn is verstreken.
De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht overeenkomstig dit artikel ligt bij de klant.

VIII. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

VIII.1.
In geval van tegenstrijdigheid tussen voorliggend artikel van de Algemene Voorwaarden en andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden of andere documenten, zal voorliggende bepaling voorrang krijgen.

VIII.2.
ATOMA is niet aansprakelijk voor enige schade die zou voorvloeien uit of naar aanleiding van het gebruik van de ATOMA WEBSHOP-website, de aanbiedingen op deze website, de al of niet uitvoering van de overeenkomsten gesloten via deze website, behoudens de uitzonderingen bepaald in voorliggend artikel.

VIII.3.
ATOMA sluit haar aansprakelijkheid niet uit voor opzet, noch voor dood of lichamelijke schade, alsook in gevallen waarin dergelijke uitsluiting wettelijk niet mogelijk is.

VIII.4.
ATOMA verbindt zich tot de uitvoering van de bestellingen die door haar uitdrukkelijk werden aanvaard.
In geval van schending van voornoemde verbintenis (, zoals niet-naleving van de leveringstermijn, niet-conforme levering, .. ) kan de klant geen aanspraak maken op enige indirecte schade en is de aansprakelijkheid, indien schade wordt bewezen, beperkt tot 10 % van de totale waarde van de aanvaardde bestelling.

IX. VARIA

IX.1.
De nietigheid van één bepaling van voorliggende Algemene Voorwaarden, heeft geen invloed op de rechtsgeldigheid van de andere bepalingen van voorliggende Algemene Voorwaarden.

IX.2.
De voorliggende Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten (en elke niet-contractuele verbintenis die daaruit voortvloeit of daarmee verband houdt) worden beheerst en geïnterpreteerd volgens het interne Belgische recht.
Elk geschil dienaangaande behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.